imagen     

Privacitat

Com expliquem a la pàgina principal, ens interessa el so de les veus femenines i el de les seves llengües d'origen. Amb ells projectem realitzar una instal·lació sonora basada en el so de les veus femenines i les llengües que es parlen en l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Serà exposada durant el Festival Mixtur de Creació Sonora a l'octubre que ve

L'Associació Orquestra del Caos et demana aquestes dades per si desitges que el teu nom aparegui en els crèdits. Si no desitges que aparegui el teu nom, pots usar un pseudònim o no posar res. Associació Orquestra del Caos es compromet a no a fer cap ús comercial de les dades. L'edat, el lloc de procedència i la llengua no seran venuts ni compartits amb tercers en cap cas.POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

deas.sonoscop.netI. POLÍTICA DE PRIVACITAT Y PROTECCIÓ DE DADES


D'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent, Associació Orquestra del Caos (d'ara endavant, també Lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollits en Associació Orquestra del Caos es: ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DEL CAOS, provista de NIF: G60884640 i inscrita a: Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya amb les següents dades registrals: ________, de les que el representant és: Josep Manuel Berenguer Alarcón (d'ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents :

Dirección:
CCCB. Montalegre 5 08801
Telèfon de contacte: 669820918
Email de contacte: caos@sonoscop.net

Registre de Dades de Caràter Personal

En compliment del que s'estableix en el *RGPD i la LOPD-GDD, l'informem que les dades personals recaptades per Associació Orquestra del Caos mitjançant els formularis estesos en les seves pàgines quedaran incorporats i seran tractats en els nostres fitxers amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entreAssociació Orquestra del Caos i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest empleni, o per a atendre una sol·licitud o consulta d'aquest. Així mateix, de conformitat amb el que es preveu en el RGPD i la LOPD-GDD, tret que sigui aplicable l'excepció prevista en l'article 30.5 del *RGPD, es manté un registre d'activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l'Usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l'article 5 del *RGPD i en l'article 4 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

Categories de dades personals

Les categories de dades tractades a Associació Orquestra del Caos són tant dades identificatives com categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD i l'article 9 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

S'entenen com a categories especials de dades personals aquells que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física.

Per al tractament de les categories especials de dades personals, serà necessari en tot cas el consentiment explícit de l'Usuari per a un o diversos fins específics.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals es el consentiment. Associació Orquestra del Caos es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L'Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l'ús del Lloc web.

En les ocasions en les quals l'Usuari degui o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc web, se l'informarà en cas que l'emplenament d'algun d'ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.

Fins 528 25525282222 5 852 82 52828252 828 55228 personales

Períodes de retenció personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 1 año, o fins que el Usuario solicite su supresión.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l'Usuari no seran compartits amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d'edat

Respectant el que s'estableix en els articles 8 del *RGPD i 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita perAssociació Orquestra del Caos. Si es tracta d'un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest solo es considerarà lícit en la mesura en la qual els mateixos l'hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Associació Orquestra del Caos es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, a l'ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l'Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, pel fet queAssociació Orquestra del Caos no pot garantir la *inexpugnabilidad d'internet ni l'absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l'Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s'estableix en l'article 4 del RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractats com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar d'i a garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L'Usari te sobre Associació Orquestra del Caos i podrà, per tant, exercir enfront del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

Així doncs, l'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència "RGPD-deas.sonoscop.net", especificant:

Aquesta sol·licitud i tot un altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

Dirección postal:
Orquestra del Caos, CCCB. Montalegre 5 08001
Correu electrònic: caos@sonoscop.net

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents deAssociació Orquestra del Caos, i que per tant no són operats perAssociació Orquestra del Caos. Els titulars d'aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l'autoritat de control

En cas que l'Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s'estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l'Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).


II. ACCEPTACIÓ I CANAVIS D'AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT


És necessari que l'Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del Lloc web implicarà l'acceptació de la Política de Privacitat d'aquest.

Associació Orquestra del Caos es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privacitat no seran notificats de manera explícita a l'Usuari. Es recomana a l'Usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per a estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privacutat va ser actualitzada el dia 10 de juny 2021 per a adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

D'Eco a Siringa compta amb el suport de les Beques "Premis Barcelona 2020" de l'Ajuntament de Barcelona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

imagenbcn      imagengencat imagenmixtur imagenphonos